TECHNICAL
We first realize trends in the future and apply the latest technology to develop software to advanced work productivity, cost saving and raise revenue for your enterprise. We maximize software to the easiest way to help the customer to use it…
On the other hand, we also develop on the android and IOS platform, to improve the experience for the user
Our technology base on multi platform:
Linux, Whindows, Nginx, Apache, Android and IOS, window phone platform….
Data base: MySQL, MariaDB, NoSQL, HaDoop,…
Programming language: PHP, Zend FrameWork, Node JS, ExpressJS, ReactJS, Local reaction, Bootrap CSS
 

TECHNICAL

Node.js®

Là 1 thời gian chạy JavaScript được xây dựng trên công cụ JavaScript của V8 của Chrome…

NGINX

Các công cụ và cơ sở hạ tầng bạn cần để xây dựng các ứng dụng tốt hơn và phát triển các doanh nghiệp thành công

PHP

Là 1 ngôn ngữ lập trình phổ biến và rộng rãi, đặc biệt cho việc phát triển trên web.

Bootstrap

Là khung HTML, CSS va JS phổ biến nhất để phát triển các dự án di động đáp ứng các dự án đầu tiên trên web.

Thư việc JavaScript

Để xây dựng giao diện người dùng

React Native

Một khuôn khổ để xây dựng ứng dụng gốc sử dụng Phản hồi

Express

Là 1 khuôn khổ ứng dụng web Node JS tối thiểu và linh hoạt cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ cho các ứng dụng web và di động.

MongoDB Atlas

Giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và quy mô triển khai MongoDB của bạn trong đám mây…